slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. درمان زگیل تناسلی

    درمان زگیل تناسلی

    زگیل تناسلی با ویروس پاپیلومای انسانی به وجود می‌آید. ویروس  HPV یا ویروس پاپیلومای انسانی ،عامل ایجاد کننده زگیل تناسلی است. زگیل تناسلی اغلب به صورت ضایعات برجسته قهوه ای و متمایل به سیاه به صورت پراکنده در ناحیه تناسلی خود را نشان می دهند. زگیل تناسلی در صورت عدم...

    ادامه مطلب....